vitajte v našom obchode! Všetky produkty sú na dobierku
Váš košík

Podmienkami použitia

zásady a podmienky

PREHĽAD

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („ZMLUVNÉ PODMIENKY“, „Podmienky“), vrátane akýchkoľvek dodatočných podmienok, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, predajcami a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu sa vzťahujú aj ZMLUVNÉ PODMIENKY. Najnovšiu verziu PODMIENOK si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý v krajine svojho bydliska, alebo že ste plnoletý v krajine bydliska a súhlasíte s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať tento web.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete používaním Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie a prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná bez nášho výslovného písomného povolenia. .
Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie uvedené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto stránke sú poskytované len na informačné účely a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnymi zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať niektoré historické informácie. Historické informácie sú nevyhnutne zastarané a slúžia len na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – SERVIS A ZMENY CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) kedykoľvek bez upozornenia a kedykoľvek.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za žiadne úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné iba online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme farby a obrázky našich produktov zobrazovali čo najpresnejšie tak, ako sa zobrazujú v predajni. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu, rovnakej kreditnej karty a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli pri objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného uváženia zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nemáme žiadny vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že poznáte a akceptujete zmluvné podmienky, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán.
V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto PODMIENKAM.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiál od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto webovej lokalite vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a pred pokračovaním v transakcii sa uistite, že im rozumiete. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak odošlete určité príspevky na našu žiadosť (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti, odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „ komentáre' “), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám poskytnete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto PODMIENKY. .
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky svoje komentáre a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Poskytovanie osobných údajov z vašej strany prostredníctvom obchodu podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov.

ČASŤ 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechané položky, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po zadaní objednávky).
Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie o Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú stránku by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali alebo sa zúčastnili na akomkoľvek nezákonnom konaní; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné alebo britské pravidlá, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, využívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovanie alebo sledovanie osobných informácií o iných; (i) na spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling alebo scraping; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť Službu na dobu neurčitú alebo Službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že Službu používate alebo nemôžete používať na vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom Služby, sú (s výnimkou prípadov, ktoré sme výslovne poskytli) poskytované „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných. vrátane akýchkoľvek implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že sú o svojej schopnosti informované. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ZODPOVEDNOSŤ

Súhlasíte s tým, že odškodníte a odškodníte nás a našich rodičov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných právnych zástupcov' poplatky vnesené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho porušenia týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK alebo dokumentov, na ktoré sa vzťahujú, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom vypršania platnosti, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY sú účinné, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu uplynutia platnosti; a/alebo vám podľa toho môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY a akékoľvek podmienky a prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy. , či už ústne alebo písomne ​​medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií PODMIENOK).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK nebudú vykladané v neprospech navrhovateľa.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade s právom Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Najnovšiu verziu PODMIENOK si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto PODMIENOK predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa PREDPISU posielajte na support@tuomi.store.

Zákazníci zaplatia iba raz za prepravné náklady (vrátane vrátenia); Spotrebiteľom sa účtuje úplný zákaz opätovného skladovania na účely vrátenia výrobkov.