vitajte v našom obchode! Všetky produkty sú na dobierku
Váš košík

Zásadami ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Túto webovú stránku v súčasnosti vlastní a prevádzkuje: DARKL


Vaše súkromie berieme vážne a toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť DARKL. (spoločne "my", "nás" alebo "naše") zhromažďuje, používa, zdieľa a spracováva vaše údaje. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné údaje zahŕňajú aj anonymizované údaje spojené s informáciami, ktoré možno použiť na vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nezvratne anonymizované alebo agregované tak, že vás už nemôžeme identifikovať, keď sa skombinujú s inými informáciami alebo inými informáciami.

Podpora bezpečnosti a ochrany

Dodržiavame zásady zákonnosti a transparentnosti, používame a spracúvame čo najmenej údajov v obmedzenom rozsahu a prijímame technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov. Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní používateľských účtov a činností a na zlepšenie bezpečnosti, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrení alebo potenciálnych nezákonných činností alebo porušení našich podmienok alebo zásad. Takéto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme pomôcť zabezpečiť bezpečnosť našich produktov a služieb.

Nižšie uvádzame opis typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, a spôsob ich použitia:

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Ⅰ. Údaje, ktoré poskytujete: 

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré poskytujete, keď používate naše produkty a služby alebo s nami inak komunikujete, napríklad keď si vytvoríte účet, kontaktujete nás, zúčastníte sa na online prieskume, používate našu online pomoc alebo online chatovacie nástroje. Ak uskutočníte nákup, zhromažďujeme osobné údaje súvisiace s vaším nákupom. Tieto údaje zahŕňajú platobné údaje, ako sú čísla kreditných alebo debetných kariet a iné informácie o kartách, a iné údaje o účte a identifikačné údaje, ako aj fakturačné, dodacie a kontaktné údaje.

II. Údaje o používaní našich služieb a produktov:

Keď navštívite našu webovú lokalitu, môžeme zhromažďovať informácie o type zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor zariadenia, IP adresu zariadenia, operačný systém, typ webového prehliadača, ktorý používate, informácie o používaní, diagnostické informácie a údaje z alebo o polohe počítača, telefónu alebo iného zariadenia, na ktorom ste nainštalovali alebo získali prístup k našim produktom alebo službám. Ak je to možné, naše služby môžu používať GPS, vašu IP adresu a iné technológie na určenie približnej polohy vášho zariadenia, aby sme mohli zlepšovať naše produkty a služby.

Ako používame vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti používame osobné údaje na poskytovanie, zlepšovanie a rozvoj našich produktov a služieb, na komunikáciu s vami, na poskytovanie cielenej reklamy a služieb a na ochranu nás a našich zákazníkov.

Ⅰ. Na poskytovanie, zlepšovanie a rozvoj našich produktov a služieb:

Osobné údaje používame, aby sme mohli poskytovať, zlepšovať a rozvíjať naše produkty, služby a reklamu. To zahŕňa používanie osobných údajov na účely, ako je analýza údajov, výskum a audit. Takéto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme poskytovať vám produkty a služby a zabezpečiť kontinuitu podnikania. Ak sa zúčastňujete na súťažiach alebo iných propagačných akciách, môžeme použiť vami poskytnuté osobné údaje na správu týchto programov. Niektoré z týchto programov majú dodatočné zásady, ktoré môžu poskytnúť viac informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje, preto vám odporúčame, aby ste si tieto zásady pred účasťou pozorne prečítali.

II. Komunikácia s vami:

S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom môžeme používať osobné údaje na zasielanie marketingových informácií o našich vlastných produktoch a službách, na komunikáciu s vami o vašom účte alebo transakcii a na informovanie vás o našich podmienkach. Ak si už neželáte dostávať marketingové e-maily, kontaktujte nás, aby ste sa mohli odhlásiť. Keď nás kontaktujete, vaše údaje môžeme použiť aj na spracovanie a zodpovedanie vašej otázky. S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom môžeme vaše osobné údaje poskytnúť partnerom tretích strán, ktorí vám môžu zasielať marketingové informácie o svojich produktoch a službách. S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom.

Poznámka: V prípade vyššie uvedených spôsobov používania údajov, ktoré si vyžadujú váš predchádzajúci výslovný súhlas, upozorňujeme, že svoj súhlas môžete odvolať tak, že nás kontaktujete.

Zverejňovanie osobných údajov

Niektoré osobné údaje zdieľame so strategickými partnermi, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní produktov a služieb alebo nám pomáhajú pri marketingu pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje budeme s týmito spoločnosťami zdieľať len na účely poskytovania alebo zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy; nebudú zdieľané s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Zverejňovanie alebo uchovávanie, prenos a spracovanie údajov

Ⅰ. Dodržiavanie zákonných povinností:

V dôsledku platných zákonov Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny vášho bydliska existujú alebo nastali určité právne akty a musia byť splnené určité právne povinnosti. Spracúvanie osobných údajov obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru - Naše spracúvanie vašich osobných údajov bude zákonné, ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ako je uvedené nižšie: vždy, keď budeme potrebovať váš súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov. bude primerané v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) ("GDPR").

II. S cieľom primerane implementovať alebo uplatniť tento čl:

GDPR môžeme zdieľať osobné údaje so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami. V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, prevodu, rozdelenia, postúpenia, predaja alebo likvidácie celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme previesť všetky naše podniky a poskytnúť osobné údaje príslušným tretím stranám. Osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak v dobrej viere zistíme, že ich zverejnenie je primerane potrebné na ochranu našich práv, uplatnenie dostupných opravných prostriedkov, presadzovanie našich podmienok, vyšetrovanie podvodov alebo ochranu našich činností alebo používateľov.

III. Dodržiavanie právnych predpisov a iné práva na bezpečnosť alebo ochranu

Môže byť potrebné, aby sme vaše osobné údaje zverejnili na základe požiadaviek zákona, právneho procesu, súdneho konania a/alebo verejných a vládnych orgánov v krajine vášho bydliska alebo mimo nej. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, keď sa domnievame, že ich zverejnenie je potrebné alebo vhodné z dôvodov národnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných verejne dôležitých záležitostí.

Maloleté osoby

Naše produkty a služby sú určené pre dospelých. Preto vedome nezhromažďujeme, nepoužívame ani nezverejňujeme informácie od detí mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov alebo príslušného minimálneho veku (v závislosti od jurisdikcie), podnikneme kroky na čo najrýchlejšie odstránenie týchto údajov. Ak zistíte, že nám osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 16 rokov, okamžite nás kontaktujte.

Vaše práva

Podnikáme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, na ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov. Máte právo dostávať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a štandardizovanom formáte. Môžete podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov. V záujme ochrany súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli údaje, ktoré nám umožnia potvrdiť vašu totožnosť a právo na prístup k týmto údajom, ako aj vyhľadať a poskytnúť vám osobné údaje, ktoré o vás máme. V niektorých prípadoch platné právne predpisy alebo regulačné požiadavky umožňujú alebo vyžadujú, aby sme odmietli poskytnúť alebo vymazali niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranej lehote (v každom prípade nepresiahne 30 dní).

Webové stránky a služby tretích strán

Ak zákazník prevádzkuje prepojenie na webovú lokalitu tretej strany, s ktorou sme prepojení, vzhľadom na zásady ochrany osobných údajov tretej strany nepreberáme žiadne záväzky ani zodpovednosť podľa týchto zásad. Naše webové stránky, produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky, produkty a služby tretích strán alebo možnosť prístupu k nim. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán ani za informácie alebo obsah obsiahnutý v ich produktoch a službách. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich produktov a služieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov tretích strán pred použitím ich webových stránok, produktov alebo služieb.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Používame primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili a pomáhali predchádzať neoprávnenému prístupu k údajom, ktoré zhromažďujeme, a ich správnemu používaniu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Okrem iného môžeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov z času na čas zmeniť, aby sme udržali krok s novými technológiami, priemyselnými postupmi a regulačnými požiadavkami. Vaše ďalšie používanie našich produktov a služieb po dátume účinnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov znamená, že súhlasíte s revidovaným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte s revidovanou verziou vyhlásenia o kontakte, nepoužívajte naše produkty ani služby a kontaktujte nás, aby sme zrušili všetky účty, ktoré ste si vytvorili.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo jeho uplatňovania, môžete nás kontaktovať na adrese: support@tuomi.store.